Web Title:Pak-sì kok-sió Tâi-uân bó-gí-bāngPak-sì kok-sió Tâi-uân bó-gí-bāng

Iánn-phìnn

影片 影片名稱
2022.01.05本土語教學成果發表會-六甲-客語-油桐花

1 2022-02-23 Iánn-phìnn 2022.01.05本土語教學成果發表會-六甲-客語-油桐花

2022.01.05本土語教學成果發表會-二甲-客語-書包

2 2022-02-23 Iánn-phìnn 2022.01.05本土語教學成果發表會-二甲-客語-書包

2022.01.05本土語教學成果發表會-四甲&五甲-客語-數字歌

3 2022-02-23 Iánn-phìnn 2022.01.05本土語教學成果發表會-四甲&五甲-客語-數字歌

2022.01.05本土語教學成果發表會-三甲-臺語-買物件(bé mi̍h-kiānn)

4 2022-02-23 Iánn-phìnn 2022.01.05本土語教學成果發表會-三甲-臺語-買物件(bé mi̍h-kiānn)

2022.01.05本土語教學成果發表會-二甲-臺語-愛洗面(ài sé-bīn)&種豆仔(tsíng tāu-á)

5 2022-02-23 Iánn-phìnn 2022.01.05本土語教學成果發表會-二甲-臺語-愛洗面(ài sé-bīn)&種豆仔(tsíng tāu-á)

2022.01.05本土語教學成果發表會-一甲-臺語-gâu-tsá&來阮兜(lâi gún-tau) - YouTube

6 2022-02-23 Iánn-phìnn 2022.01.05本土語教學成果發表會-一甲-臺語-gâu-tsá&來阮兜(lâi gún-tau) - YouTube

2022.01.05本土語教學成果發表會-六甲-臺語-榴槤是啥物滋味(liû-liân sī siánn-mih tsu-bī)

7 2022-02-23 Iánn-phìnn 2022.01.05本土語教學成果發表會-六甲-臺語-榴槤是啥物滋味(liû-liân sī siánn-mih tsu-bī)

2021.12.26-佳尼特教育基金會《薪傳藝》微電影競賽-全臺語得獎致詞

8 2022-02-23 Iánn-phìnn 2021.12.26-佳尼特教育基金會《薪傳藝》微電影競賽-全臺語得獎致詞

獲獎名次:金獎 受獎代表:張志全校長、蘇耿輝主任、戴煜德老師、邱O苹、陳O妍、李O怡、尤O誼、邱O琪 致詞代表:尤O誼 感謝佳尼特教育基金會扶持與鼓勵。特別感謝林義順校長。 ========= 2021薪傳藝微電影競賽主辦單位:財團法人佳尼特教育基金會 指導單位:臺南市政府教育局、臺南市政府文化局 企業協辦:WohMedical 渥醫學